PRAVILNIK URBANOG INKUBATORA

>>Kućni red Urbanog inkubatora
Kućni red Urbanog inkubatora

I Uvodne napomene

Članak 1.

Kućni red se propisuje radi osiguranja reda, mira i čistoće, radi očuvanja poslovnog prostora te radi određivanja radnog vremena, pravila ulaska i izlaska iz prostora, pravila vezana uz  zaštitu od požara, pravila vezana za boravak u prostoru,  propisanu razinu buke te svih ostalih uvjeta boravka i rada u zajedničkom radnom prostoru Urbanog inkubatora grada Šibenika, Nove crkve 28A, Šibenik (u nastavku teksta:  Urbani inkubator).

Kućnog reda se trebaju pridržavati svi korisnici poslovnog prostora, svi gosti te sve poslovne stranke. Korisnicima poslovnog prostora se smatraju:

 1. djelatnici Grada Šibenika (dalje u tekstu: domaćini Urbanog inkubatora)
 2. zakupoprimci poslovnog prostora, dugoročni i kratkoročni (dalje u tekstu: stanari i povremeni stanari Urbanog inkubatora)
 3.  poslovni partneri grada Šibenika te stanara Urbanog inkubatora
 4.  pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: iznajmljivači informatičke opreme Urbanog inkubatora)
 5. gosti

Radi očuvanja poslovnog prostora i imovine te radi omogućavanja nesmetanog rada neophodno je poštivanje navedenog kućnoga reda. Stanari i povremeni stanari Urbanog inkubatora obvezni su pravila Kućnoga reda prenijeti na svoje zaposlenike, poslovne partnere i svoje goste te preuzimaju odgovornost u slučaju njihovog nepridržavanja Kućnoga reda. Nadalje, sve pravne i/ili fizičke osobe kojima je dopušten boravak u Urbanom inkubatoru se moraju također pridržavati kućnog reda.

II Ulazak u poslovni prostor i kontrola boravka

Članak 2.

Domaćin i stanari Urbanog inkubatora mogu slobodno ulaziti i izlaziti iz poslovnog prostora koristeći svoj ključ, dok povremeni stanari mogu koristiti prostor Urbanog inkubatora samo za vrijeme radnog vremena domaćina. Obveza je svake osobe koja ulazi/izlazi da provjeri da su vrata zatvorena.

U Urbani inkubator smiju ulaziti ali ne smiju biti ostavljeni sami :

 • osobe koje posjećuju određenog stanara i/ili domaćina Urbanog inkubatora,
 • osobe koje sudjeluju u nekom događanju na osnovi prijave ili poziva, te
 • osobe koje su došle koristiti informatičku opremu koja se nalazi u prostoru.

U Urbanom inkubatoru bez prisutnosti domaćina ne smiju ući i/ili se zadržavati osobe koje nisu stanari, niti su pozvani kao stranke ili gosti grada Šibenika / stanara Urbanog inkubatora.

Čajnu kuhinju mogu koristiti isključivo djelatnici grada Šibenika i stanari Urbanog inkubatora.

Članak 3.

Domaćin Urbanog inkubatora i svaki stanar Urbanog inkubatora, zadužuje jedan elektronički ključ od ulaznih vrata prilikom potpisivanja Ugovora o korištenju zajedničkog poslovnog prostora. Ključevi su jedinstveni te će svaka osoba dobiti svoj ID broj. S prekidom ugovora o korištenju zajedničkog  poslovnog prostora ključevi se moraju vratiti ovlaštenoj osobi u Urbanom inkubatoru. Gubitak ključa odgovorna osoba dužna je odmah prijaviti ovlaštenoj osobi u Urbanom inkubatoru.

Članak 4.

U cilju održavanja sigurnosti, praćenja režima zaključavanja ulaznih vrata izvan uredovnog vremena, osiguranja radi krađe skupe tehničke opreme te radi evidencije ulaska i izlaska iz objekta stranaka i gostiju u poslovnom objektu, instaliran je video nadzor. Snimljeni zapis se pohranjuje na disk računala. Kamere snimaju prostor 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Stručni suradnik za tehničke poslove pri gradu Šibeniku dužan je brinuti se da sustav video nadzora ispravno funkcionira.

III Radno vrijeme

Članak 5.

Redovno radno vrijeme domaćina Urbanog inkubatora započinje u 08:00 te završava u 16:00. Stanari koji su na dužem boravku imaju pravo koristiti prostor 24/7, a dok povremeni stanari te fizičke i pravne osobe koje iznajmljuju tehničku opremu smiju raditi samo u radnom vremenu domaćina.

Električna energija

Članak 6.

Svi korisnici i stanari Urbanog inkubatora obvezni su ekonomično trošiti električnu energiju i time nastojati istu štedjeti, a prilikom napuštanja poslovnog prostora uvijek za sobom isključiti električnu potrošače.

IV Zaštita od požara

Članak 7.

Svi korisnici prostora Urbanog inkubatora su dužni sukladno Zakonu o zaštiti od požara održavati u ispravnom stanju uređaje, električne, ventilacijske i druge instalacije kao i druge uređaje koji se koriste za obavljanje svojih djelatnosti, a koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

U prostoru Urbanog inkubatora, osim u čajnoj kuhinji, zabranjuje se upotreba električnih kuhala, grijalica, te ulaz otvorenim plamenom, kao i radnje koje mogu izazvati požar i ugroziti sigurnost objekta.

Lakozapaljivi materijali, ukoliko se čuvaju i koriste u poslovnom prostoru, moraju biti zbrinuti i moraju se koristiti na siguran način i u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).

Članak 8.

Svi korisnici prostora Urbanog inkubatora su odgovorni za primjenu mjera zaštite od požara u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara i Zakonom o zaštiti od požara. Nepridržavanje mjera predstavlja povredu radne obveze.

Članak 9.

U skladu s odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13) u svim prostorijama Urbanog inkubatora potpuno se zabranjuje pušenje.

Članak 10.

Osoba koja primijeti opasnost od požara ili sam požar obvezna je otkloniti opasnost, odnosno pristupiti gašenju požara ukoliko to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe, a ako to nije u stanju učiniti, dužna je odmah i najhitnije o požaru obavijestiti:

 • Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj telefona 112 ili Vatrogasce na 193 te
 • Odgovornu osobu i/ili domaćina Urbanog inkubatora čiji brojevi telefona su izloženi u poslovnom prostoru.

Protupožarni aparati nalaze se na to predviđenim i vidljivim mjestima. U slučaju bilo kakvih drugih izvanrednih situacija u poslovnom prostoru – provala, oštećenja, poplava – potrebno je hitno reagirati i obavijestiti domaćina Urbanog centra.

V Čišćenje, odlaganje smeća i skladištenje otpada

Odlaganje otpada

Članak 11.

Svi korisnici Urbanog inkubatora obvezni su komunalni otpad adekvatno pripremiti i sortirati za odvoz.

Svi korisnici Urbanog inkubatora dužni su odlagati papir i kartonsku ambalažu u za to posebno predviđene kartonske kutije za reciklažu.

Čišćenje poslovnog prostora

Članak 12.

Za čišćenje svih zajedničkih prostorija te tehničke opreme odgovoran je Grad Šibenik. Za održavanje čistoće uredskog namještaja koji se nalazi u zakupu stanara Urbanog inkubatora odgovorni su zakupoprimci.

VI Korištenje tehničke opreme

Članak 13.

Sva tehnička oprema se može koristi isključivo uz nadzor domaćina Urbanog inkubatora i za vrijeme službenog radnog vremena,  a cijene su definirane važećim Cjenikom.

Prilikom korištenja prijenosne opreme i njezino iznošenje iz prostora Urbanog inkubatora,  potrebno je potpisati Ugovor o korištenju opreme te Potvrdu o preuzimanju/vraćanju.

Ukoliko osoba ima nepodmirenih računa od prijašnjih korištenja  opreme, neće moći nanovo koristiti opremu sve dok dugovanja ne podmiri.

Privatnu imovinu stanara, drugi stanari, pravne/fizičke osobe, gosti i/ili domaćini ne smiju koristiti u svoje svrhe bez izričite suglasnosti vlasnika opreme.

Fotokopiranje

Članak 14.

Stanari u sklopu Ugovora o korištenju zajedničkog poslovnog prostora  Urbanog inkubatora, mogu koristiti usluge fotokopiranja/ispisa:

 • u boji do 25 stranica mjesečno te
 • crno/bijelo do 50 stranica mjesečno

Sav ispis van gore navedenog biti će naplaćen prema važećem Cjeniku. Evidencija korištenja usluga fotokopiranja/ispisa vodi se tijekom cijelog mjeseca te ukoliko se ukaže potreba izdati će se na kraju obračunske jedinice račun.

Povremeni stanari u sklopu Ugovora o korištenju zajedničkog poslovnog prostora  Urbanog inkubatora mogu za vrijeme radnog vremena domaćina koristiti usluge fotokopiranja/ispisa. Količina ispisa ovisi o broju radnih dana za kojih se potpisuje Ugovor:

 1. Ugovor od 40 sati – ispis u boji do 5 stranica te ispis crno-bijeli do 20 stranica,
 2. Ugovor od mjesec dana – ispis u boji do 10 stranica te ispis crno-bijeli do 30 stranica.

Sav ispis van gore navedenog biti će naplaćen prema važećem Cjeniku. Evidencija korištenja usluga fotokopiranja/ispisa vodi se tijekom cijelog mjeseca  te ukoliko se ukaže potreba izdati će se na kraju obračunske jedinice račun.

Fizičke i pravne osobe plaćaju usluge ispisa po važećem Cjeniku kao i korištenje sve ostale tehničke opreme.

VII Ostale odredbe

Korištenje prostorije za sastanke, prezentacije

Članak 15.

Stanari Urbanog inkubatora u sklopu Ugovora o korištenju zajedničkog poslovnog prostora  Urbanog inkubatora mogu koristiti prostor Urbanog centra za prezentacije, sastanke i seminare, ukoliko je slobodan, a rezervacije istih vrši se kod Voditelja Urbanog centra sedam dana prije termina.

Grad Šibenik zadržava pravo prioriteta prilikom korištenja prostorija Urbanog centra i Urbanog inkubatora.

Članak 16.

Svaki stanar Urbanog inkubatora može dobivati poštu na adresu Urbanog inkubatora.

VIII Završne odredbe

Članak 17.

Potpisom ugovora o korištenju zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora, stanar potvrđuje da je upoznat s Kućnim redom te da ga u cijelosti prihvaća i da će o njemu upoznati svoje zaposlenike, svoje goste i poslovne partnere i za njih odgovarati.

Članak 18.

Ovaj Kućni red stupa na snagu danom objave.