PRAVILNIK URBANOG INKUBATORA

>>Pravilnik Inkubatora
Pravilnik Inkubatora

I Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način korištenja zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora grada Šibenika, Nove crkve 28A, Šibenik (u nastavku teksta:  Urbani inkubator). Poglavito se utvrđuju:

 • Kriterij za ulazak u Urbani inkubator,
 • Postupak dodjele zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora,
 • Korištenje prostora Urbanog inkubatora,
 • Usluge Urbanog inkubatora,
 • Visinu i način plaćanja naknade za korištenja Urbanog inkubatora,
 • Izlazak poduzetnika iz Urbanog inkubatora.

Članak 2.

Urbani inkubator je mjesto pružanja usluga zajedničkog radnog prostora stanarima, stvaranje mreže kontakata i znanja, mjesto obrazovanja, razmjene znanja i susreta, izložbeni prostor i inkubator kreativnih ideja. Urbani Inkubator je geografski orijentiran inkubator na staru gradsku jezgru grada Šibenika te je nominalno lokalni razvojni inkubator, a osnovan je radi razvoja i potpore poduzetništvu posebice startup poduzetnicima i poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja.

Osnovni cilj davanja na korištenje prostora Urbanog inkubatora je pomoć poduzetnicima početnicima u prvim, najkritičnijim godinama njihova poslovanja, ali i pomoć svima koji imaju projekt temeljen na naprednim tehnologijama, kreativnim industrijama i inovacijama, uključujući znanstvene institucije, studente, inovatore, male poduzetnike.

Vizija UI  je postati ključna platforma za poticanje i podršku inovativnim pojedincima.

Misija UI  je pružanje društvene i fizičke infrastrukture ljudima koji žele realizirati svoje ideje.

Članak 3.

Poduzetnici koji koriste subvencionirani najam, moraju podnositi polugodišnja izvješća o poslovanju Gradu Šibenika, te omogućiti uvid u provedbu poslovnog plana.

Dostavljeni podaci čuvati će se kao poslovna tajna, te se neće davati na uvid trećim osobama bez odobrenja poduzetnika koji su dostavili podatke.

II Kriteriji za dodjelu zajedničkog poslovnog prostora urbanog inkubatora

Članak 4.

Pravo na korištenje zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju status poduzetnika početnika,
 • nemaju dugovanja prema Gradu Šibeniku i Poreznoj upravi,
 • da obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • djelatnosti koje ne generiraju štetne utjecaje,
 • djelatnost iz područja ICT-a,
 • djelatnost kreativnih industrija i inovacija (multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, digitalnih medija).
 • Ostali poduzetnici koji ne zadovoljavaju gore navedene uvjete (osim točke tri) ali im se može odobriti zakup zajedničkog poslovnog prostora u Urbanom inkubatoru pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor.

Pod pojmom stanara podrazumijeva se svaki poduzetnik ili fizička osoba koji posluje unutar Urbanog inkubatora.

Pod pojmom povremenog stanara podrazumijeva se svaki poduzetnik ili fizička osoba koja privremeno boravi u Šibeniku te posluje unutar Urbanog inkubatora.

Pojam poduzetnika podrazumijevaju se sve fizičke i pravne osobe koje žele razvijati ili razvijaju projekt, odnosno žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar inkubatora.

Pod pojmom poduzetnik početnik (start-up) smatra se osoba koje je registrirala djelatnost u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.).

Osim korištenja prostora stanarima inkubatora će se pružati i druge usluge sukladno ovom Pravilniku.

Članak 5.

Poduzetnici koji ne mogu koristiti poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora su:

 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u Urbanom inkubatoru te

poduzetnici čija djelatnost ruši ugled Urbanog inkubatora, te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”.

III Postupak dodjele zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora

Članak 6.

Za iskazivanje interesa za korištenje zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora Grad Šibenik objavljuje javni poziv na službenim stranicama. Svrha poziva je ukazati na usluge Urbanog inkubatora te motivirati kandidate koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti na uključivanje u proces inkubacije.

Javni poziv sadrži sljedeće elemente:

 • Podatke o zajedničkom prostoru koji je predmet javnog poziva,
 • Kriterije i bodovanje za prijem u zajednički poslovni prostor Urbanog inkubatora iz ovog Pravilnika,
 • Visinu plaćanja zakupa za korištenje Urbanog inkubatora,
 • Dokumentaciju koju je poduzetnik obvezan dostaviti uz Prijavnicu za prijem u zajednički prostor Urbanog inkubatora.

Poziv je otvoren trajno ili do opoziva.

Članak 7.

Poduzetnik/fizička osoba koja iskaže interes za korištenje zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavnicu za prijem u Urbani inkubator (Prilog 1.)
 2. Dokaz o registraciji/osobnu iskaznicu (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra),
 3. Poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 4. Potvrdu da nema duga prema Poreznoj upravi i prema gradu Šibeniku.

Članak 8.

Prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se u roku navedenom u javnom pozivu na adresu Grada Šibenika sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE ZAJEDNIČKOG POSLOVNOG PROSTORA URBANOG INKUBATORA, ŠIBENIK“.

Prikupljanje i obradu prispjelih zahtjeva poduzetnika za prijem u Urbani inkubator te donošenje pojedinačnih odluka o korištenju zajedničkog poslovnog prostora obavlja Povjerenstvo za prijem poduzetnika u Urbani inkubator Grada Šibenika (dalje: Povjerenstvo).

Članak 9.

Prednost pri dodjeli raspoloživog prostora Urbanog inkubatora imaju poduzetnici iz članka 4. prema slijedećem bodovanju:

1. Obrazovanje prijavitelja Bodovi
Viša i visoka stručna sprema 2
Poslijediplomska naobrazba 3
2. Primjena inovacija u poslovanju
U poslovanju se koristi inovativni pristup za razvoj novih proizvoda i usluga 4
Prilikom razvoja novih proizvoda i usluga surađuje se s obrazovnim ili znanstveno istraživačkim ustanovama 5
Prijavitelj posjeduje dokumentaciju o registraciji patenta 6
3. Faza razvoja
Poduzetnik početnik (start-up) 9
Start-up (do tri godine starosti) 7

 

Ukoliko 2 ili više poduzetnika imaju isti broj bodova, prednost dobiva onaj poduzetnik koji je ranije dostavio prijavu.

Članak 10.

Nakon donošenja odluke o odobrenju korištenja zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora zaključuje se Ugovor s stanarom kojim se uređuju međusobna prava i obveze vezani za korištenje prostora i drugih usluga u skladu s ovim Pravilnikom i Kućnim redom.

IV Korištenje zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora

Članak 11.

Poslovni prostor koji se daje u zakup je ukupne površine 60 m2, a osim zajedničkih prostorija (čajna kuhinja, sanitarni čvor) sadrži 10 radnih mjesta od kojih je 1 radno mjesto za domaćina Urbanog inkubatora i 1 radno mjesto za Povremenog stanara. Prostor je klimatiziran te ima širokopojasni Internet.

Svaki stanar Urbanog inkubatora može dobivati poštu na adresu Urbanog inkubatora.

Radno mjesto uključuje:

 • Modularan stol i stolicu,
 • 2 police na kotačima,
 • Uredski pribor za nekomercijalne svrhe,
 • Ovisno o vrsti stanara:
  1. Stanar – Fotokopiranje/ispis 25 stranica u boji i 50 crno-bijelih stranica,
  2. Povremeni stanar
   • Ugovor od 40 sati – Fotokopiranje/ispis 5 stranica u boji i 20 crno-bijelih stranica
   • Ugovor od mjesec dana – Fotokopiranje/ispis 10 stranica u boji i 30 crno-bijelih stranica

Članak 12.

Radno mjesto iz Članka 12. ovog Pravilnika dodjeljuje se na korištenje poduzetnicima iz članka 4. ovog  Pravilnika na vrijeme do 3 godine.

Svi korisnici Urbanog inkubatora dužni su se pridržavati i provoditi Kućni red koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 2.)

V Usluge Urbanog inkubatora

Članak 13.

Osim prava na korištenja zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora te njegovih osnovnih dijelova (čajne kuhinje i sanitarnog čvora), njegov korisnik može koristiti sukladno Ugovoru i dodatne usluge Urbanog inkubatora i to:

 • Tehničku opremu, Prilog 3., koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.
 • Korištenje prostorija Urbanog centra za prezentacije, sastanke i seminare, ukoliko je slobodan, a rezervacije istih se vrše kod Voditelja Urbanog centra sedam dana prije termina. Prostor Urbanog centra raspolaže sa cjelokupnom opremom potrebnom za održavanje gore navedenih događanja (ucsibenik.hr). Stanari zadržavaju pravo prednosti korištenje Urbanog Centra nad Prijateljima te Pravnim i Fizičkim osobama.
 • Sudjelovanja na različitima događanjima koja organiziraju Grad Šibenik, EDICT i/ili Urbani centar.

VI Visina i način plaćanja nakande za korištenje zajedničkog poslovnog prostora i usluga Urbanog inkubatora

Članak 14.

Zakup zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora utvrđuje se Cjenikom usluga Urbanog inkubatora Grada Šibenika, koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 4). Svi režijski troškovi (električna energija, potrošnja vode, komunalne usluge, usluge čišćenja prostora) su uključeni u cijenu najma.

Na promjenu cijene mogu utjecati promjene na tržištu ili druge opravdane okolnosti.

Članak 15.

Grad Šibenik odobrava stanaru subvenciju zakupa za prvu godinu korištenja prostora kako slijedi:

 • Za prva tri mjeseca prve godine od ulaska u Urbani inkubator subvencija iznosi 75%;
 • Za sljedećih devet mjeseci prve godine od ulaska u Urbani inkubator subvencija iznosi 50%.

Članak 16.

Korištenje osnovnih usluga te prostorija Urbanog centra do 15 puta mjesečno uključeno je u osnovnu cijenu definiranu člankom 15. ovoga Pravilnika.

Ukoliko poduzetnici imaju potrebu za češćim korištenjem prostorija Urbanog centra, istu mogu zakupiti sukladno Cjeniku usluga Urbanog centra (www.ucsibenik.hr).

VII Izlazak poduzetnika iz Urbanog inkubatora

Članak 17.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti Ugovor iz članka 11. ovog Pravilnika bez obzira na njegove odredbe o trajanju dostavom pisanog otkaza s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovor se na opravdan zahtjev stanara, može privremeno staviti u stanje mirovanja, za koje vrijeme stranke nisu dužne izvršavati svoje ugovorne obveze.

Članak 18.

Grad Šibenik će pokrenuti raskid Ugovora iz članka 11. ovog Pravilnika i prije isteka roka na koji je zaključen u sljedećim slučajevima:

 • kada poduzetnik ne izvršava svoje zakonske obveze, te financijske obveze prema Urbanom inkubatoru tj. Gradu Šibeniku;
 • kada se poduzetnik ne pridržava pravila ponašanja, kućnog reda, te svojim ponašanjem remeti radnu atmosferu drugima, odnosno ruši ugled Urbanog inkubatora;
 • kada poduzetnik promijeni svoju djelatnost tako da se više ne bavi djelatnostima iz članka 4. ovog Pravilnika;
 • kada poduzetnik prestane obavljati djelatnosti ili pokrene postupak stečaja ili likvidacije.

O nastupu okolnosti iz točaka 3. i 4. prethodnog stavka korisnik zajedničkog poslovnog prostora dužan je odmah, a najkasnije u roku 8 dana obavijestiti Grad Šibenik, odnosno Urbani inkubator.

Članak 19.

Nakon isteka maksimalnog ugovorenog roka sa stanarom zajedničkog poslovnog prostora, isti je dužan napustiti i predati ga u posjed Urbanom inkubatoru s pripadajućim namještajem i opremom u primjerenom stanju uvažavajući normalnu „istrošenost“ istih, odnosno u stanju u kojem ih je primio uvažavajući redovnu upotrebu. Ugovor se može obnoviti jedino ukoliko u inkubatoru ima slobodnog mjesta, odnosno ukoliko ne postoji interes drugih fizičkih ili pravnih osoba za najam zajedničkog poslovnog prostora.

VIII Završne odredbe

Članak 20.

Grad Šibenik zadržava pravo prioriteta prilikom korištenja prostorija Urbanog centra i Urbanog inkubatora.

Članak 21.

Svi zakupci zajedničkog poslovnog prostora Urbanog inkubatora dužni su poslovne prostore Urbanog inkubatora i Urbanog centra, koristiti na način i za namjenu utvrđenu Ugovorom iz članka 11. ovoga Pravilnika pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Članak 22.

Radove na adaptaciji i preinakama u poslovnim prostorima poduzetnici mogu obavljati samo uz prethodnu pisanu suglasnost Urbanog inkubatora odnosno Grada Šibenika.

Članak 23.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku u muškom rodu na isti način se odnose i na osobe ženskog roda.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave.